Regulamin sklepu internetowego SIĘ STROJĘ

WSTĘP

1. Niniejszy Regulamin jest skierowany do wszystkich użytkowników sklepu oraz określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki korzystania ze Sklepu, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

2. Usługodawcą jest Anna Szydłowska zamieszkała w Rajcu Poduchownym, 26-613 przy ul. Nowy Świat 14, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Anna Szydłowska z siedzibą w Rajcu Poduchownym, 26-613, przy ul. Nowy Świat 14, posiadająca numer NIP: 7571362409, Regon 140253623, która w ramach wykonywanej działalności prowadzi sklep internetowy i fanpage pod nazwą „SięStroję” zlokalizowane pod adresem www.siestroje.pl i odpowiednio w serwisach społecznościowych (zwaną dalej: „Sprzedawcą”, „SięStroję” lub „sklepem internetowym”)

3. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w dowolnym momencie poprzez uruchomienie linku Regulaminu, umieszczonego na stronie sklepu.

 

DEFINICJE

 

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

Click and Collect – Umowa Sprzedaży zawierana drogą elektroniczną, w ramach której Klient dokonuje osobistego odbioru zamówionego Towaru w sklepie stacjonarnym przy ul. Żeromskiego 88 w Radomiu, 26-600.

Klient – osoba fizyczna albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności/usług oferowanych przez sklep. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, śledzenie statusu Zamówienia, za zgodą Klienta do otrzymywania Newslettera oraz innych materiałów promocyjnych;

Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta z serwisu Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów.

Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;

Newsletter – usługa Sprzedawcy polegająca na wysyłaniu Klientom, za ich wyraźną zgodą, bezpłatnych cyklicznych informacji na temat Sklepu, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;

Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

Regulamin/Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: www.siestroje.pl

Sprzedawca – Anna Szydłowska zamieszkała w Rajcu Poduchownym, 26-613 przy ul. Nowy Świat 14, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Anna Szydłowska z siedzibą w Rajcu Poduchownym, 26-613, przy ul. Nowy Świat 14, posiadająca numer NIP: 7571362409, Regon 140253623, która w ramach wykonywanej działalności prowadzi sklep internetowy i fanpage pod nazwą „SięStroję” zlokalizowane pod adresem www.siestroje.pl i odpowiednio w serwisach społecznościowych (zwaną dalej: „SięStroję” lub „sklepem internetowym”)

Towar – rzeczy (towary) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Wszystkie towary oferowane na stronie Sklepu są nowe; Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu;

Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

Zamówienie/Click nd Collect – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;

 

 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta zamówienia na zakup Towarów.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych).
 4. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Sklepu podwykonawcom. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość usług, Sprzedawca jest też w każdym wypadku stroną Umowy o Świadczenie Usług.
 5. Opisy, ceny oraz informacje o towarach w Sklepie stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu .
 6. Na stronie internetowej znajdują się informacje o oferowanych Towarach,
  w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych towarów są dostarczane przez producentów.

 

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:

– Konto Klienta;

– umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

– prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

– umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

– Newsletter;

 1. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:

– podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

– umożliwienie dostępu do szczególnych Promocji kierowanych wyłącznie do określonych grup Klientów posiadających Konto Klienta.

 1. W ramach Sklepu Sprzedawca za zgodą Klienta świadczy usługi, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

– skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta oraz

– akceptacji Regulaminu.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
  6. Założenie Konta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.
  7. Utworzenie i korzystanie z Konta jest w zakresie świadczonych przez Sklep usług dobrowolne i bezpłatne.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

– niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży,
w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
– Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta;

– korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;

– korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

– korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

– terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów;

– niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

– Klient zobowiązuje się do nierozsyłania/nieumieszczania w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa;

– Klient zobowiązuje się do niepodejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów oraz do niemodyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów.

 

NEWSLETTER

 

 1. Zapisanie się do Newslettera jest dobrowolne i bezpłatne. W celu zawarcia umowy dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera” albo zapisując się poprzez zakładkę „Newsletter” w ramach Konta.
 2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
 3. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Klienta lub pod adresem mailowym siestroje@gmail.com.

 

 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Towaru.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:

– Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

– Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy. W przypadku wyboru dostawy za pobraniem (tj. zapłaty przy odbiorze), ze względów technicznych, w ramach jednego Zamówienia za pośrednictwem Sklepu, nie można zamówić więcej Towaru/Towarów łącznie bądź kilku zamówień o łącznej wartości przekraczającej 1000 złotych, przez tego samego Klienta, w przeciągu 31 dni kalendarzowych – jeżeli Klient chce złożyć Zamówienie przekraczające wartości wskazane w niniejszym pkt, powinien skontaktować się z właścicielem sklepu;

 1. Klient posiadający Konto Klienta potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy;
 2. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
 3. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu po zaakceptowaniu każdorazowo regulaminu. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, Klient zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu.
 4. Klient przesyła Zamówienie za pomocy udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Kupuję i płacę”);
 5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
 6. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności;
 7. Sklep w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz przyjęciu oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. W powyższej wiadomości znajduje się również potwierdzenie warunków Umowy.
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 9. Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej. Sprzedawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sprzedawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany podczas składania Zamówienia.
 10. Sprzedawca oświadcza, że nie będą wystawiane faktury VAT na podstawie paragonów dokumentujących zakup Towarów w Sklepie Internetowym przez kupujących, którzy nabyli Towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie przekazali danych koniecznych do wystawienia faktury VAT.
 11. Kupujący działający jako przedsiębiorca, który zamierza nabyć Towary w Sklepie Internetowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest przekazać dane umożliwiające Sprzedającemu wystawienie faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przed zawarciem umowy sprzedaży Towarów.
 12. Sprzedawca wystawi fakturę na żądanie konsumenta, na podstawie przedstawionego przez niego paragonu dokumentującego nabycie Towarów w Sklepie Internetowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Klient ma obowiązek zaznaczyć checkbox faktura VAT oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury.
 13. Zawarcie Umowy Sprzedaży w ramach procedury Click & Collect polega na przeprowadzeniu procedury wskazanej zakupu. W ramach procedury Click & Collect Klient dokonuje osobistego odbioru zamówionych Towarów w sklepie przy ul. Żeromskiego 88 w Radomiu, 26-600. Klient może dokonać płatności w ramach procedury Click & Collect w sposób wskazany powyżej, jak przy zwykłym zamówieniu. O możliwości odbioru Zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez sms i wiadomość elektroniczną (e-mail). W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma dodatkowe prawo do zwrotu Towaru bezpośrednio w sklepie stacjonarnym, w którym towar odebrał, poprzez złożenie w sklepie stacjonarnym, w formie przewidzianej w niniejszym regulaminie. W razie zwrotu Klient może – wedle własnego wyboru – otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy. Klient w ramach procedury Click & Collect ma także prawo do wymiany towaru poprzez złożenie w sklepie stacjonarnym, w dowolnej formie, oświadczenia o chęci wymiany towaru. W razie różnicy w cenie wymienianego Towaru Klient otrzymuje zwrot lub jest zobowiązany do dopłaty.

 

CENY

 

 1. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych.
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może ewentualnie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.
 3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia regulaminu Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

PŁATNOŚCI

 

Płatności można dokonać:

 1. Przelewem on-line za pośrednictwem serwisów takich jak PayU, PayNow, Przelewy24.
 2. gotówką za pobraniem (płatność przy odbiorze), w przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej zgodnie z wykazem zamieszczonym w trakcie wyboru sposobu dostawy towaru.
 3. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie powyższego terminu, Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 2 dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

 

 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi do 14 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Termin ten może zostać wydłużony przez Sprzedawcę po uprzednim poinformowaniu Klienta. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Towaru oraz w zakładce sklepu dotyczącej dostaw.
 2. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 3. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu o czasowych ograniczeniach w dostarczeniu Towaru przed zawarciem Umowy.
 4. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba, że co innego wynika z Regulaminu lub szczegółowych regulaminów Promocji.
 5. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Realizacja wysyłek międzynarodowych jest możliwa na podstawie indywidualnie ustalonej stawki za transport przez wskazaną przez Sprzedającego firmę kurierską.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Niezależnie od wskazanego w zdaniu poprzednim terminu odstąpienia Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić w regulaminie Promocji dłuższy termin do odstąpienia od umowy przez Klienta.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie,
  w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. W szczególności Konsument może:

– wysłać na adres sklepu pisemne oświadczenie o odstąpieniu;

– poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia za pośrednictwem e-mail siestroje@gmail.com;

– skorzystać z formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął Towar w posiadanie, lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego z Towarów, ostatniej partii lub części.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszt całej zapłaconej przez niego kwoty, w tym koszty wysyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od właściwej Umowy;
 4. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu przelewu tradycyjnego na rachunek wskazany przez Konsumenta.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument zwraca Towar Sprzedawcy lub przekazuje osobie upoważnionej do odbioru przez Sprzedawcę, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi odbiór zwracanych Towarów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
 10. Zwracane Towary należy odesłać na adres sklepu (Żeromskiego 88, 26-600 Radom), wraz z dołączonym dowodem zakupu towaru i oryginalnymi metkami.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE/ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towaru bez wad (fizycznych
  i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r,. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. Z 2014 r., poz. 121 z późn. zm., w szczególności na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien dokładnie sprawdzić kompletność zamówionego towaru. W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu Klient jest zobowiązany, celem późniejszego postępowania reklamacyjnego sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.
 3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Towaru w szczególności korzystając
  z odpowiedniego formularza dostępnego w ramach Sklepu lub składając inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie.
 4. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, Klient zamieszcza informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta i Towar, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient w miarę możliwości dostarczy dowód zakupu, którym może być np. kopia faktury lub paragonu, itp. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do Sprzedawcy, na adres sklepu na koszt Sprzedawcy.
 6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady;
– nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

– żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 1. Jeżeli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad.
 2. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Reklamacje związane ze usługami świadczonymi przez Sprzedawcę drogą elektroniczną można składać w szczególności za pośrednictwem e-mail siestroje@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacji, w celu przyśpieszenia jego rozpatrzenia, należy zamieścić informacje o przyczynach reklamacji, żądanie Klienta oraz informacje pozwalające zidentyfikować Klienta, tj. np. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, Imię i nazwisko i dane adresowe Klienta, adres poczty elektronicznej. Sprzedawca rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 7. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

– wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

– zwrócenie się o bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

OBSŁUGA KLIENTA

 

 1. Preferowaną formą kontaktu ze sklepem jest droga mailowa. W razie potrzeby Sprzedawca oddzwoni do Klienta.
 2. W celach dowodowych, a także w związku z przedstawianiem przez Klienta różnych oświadczeń woli lub wiedzy względem Sprzedawcy, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane przez Sprzedawcę. Korzystanie z usług telefonicznych może być uwarunkowane wyrażeniem przez Klienta zgody na nagrywanie rozmowy.
 3. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia lub korzystanie z usług Sprzedawcy.

 

LICENCJA

 

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie Klienta lub w innym miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie
  w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

 

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 

 1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta i przesłanie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy, w formie pisemnej, wiadomości e-mail na adres siestroje@gmail.com, za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularza.
 2. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako:

– zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

– zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

– zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

 1. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta albo składania Zamówienia.

– Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści.

– Klient, wobec którego zastosowano ograniczenie powyższe może korzystać ze Sklepu po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu.

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

– zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

– zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

– zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

– zmiana danych adresowych lub kontktowych

 1. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów zarejestrowanych, tj. posiadających Konto Klienta, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej.
 2. Umowa Sprzedaży i Umowa o Świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim.
 3. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy,
 4. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go ze strony, a także sporządzić jego wydruk.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na podany adres e-mail.

 

PROMOCJE

 

 1. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek VAT i są podawane w polskich złotych.
 2. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki Towaru są wyświetlane na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzania i składania przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości zamówienia, dla której przesyłka Towaru jest darmowa.
 3. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia regulaminu Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

 

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Znaki handlowe oraz logotypy prezentowane w serwisie są chronione prawem handlowym oraz umowami międzynarodowymi a ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione.
 2. Wszelkie utwory prezentowane w serwisie są prawnie chronione, a ich użycie bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.
 3. Niniejsza informacja nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów,
  w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień informacji z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień informacji stosuje się te przepisy, a pozostała część informacji pozostaje w mocy.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku zwrotu/reklamacji z:

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI