Regulamin usługi Newsletter

 

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi.
 2. Operatorem Usługi jest Anna Szydłowska zamieszkała w Rajcu Poduchownym, 26-613 przy ul. Nowy Świat 14, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Anna Szydłowska z siedzibą w Rajcu Poduchownym, 26-613, przy ul. Nowy Świat 14, posiadająca numer NIP: 7571362409, Regon 140253623, która w ramach wykonywanej działalności prowadzi sklep internetowy i fanpage pod nazwą „SięStroję” zlokalizowane pod adresem www.siestroje.pl i odpowiednio w serwisach społecznościowych.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego.
 5. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 6. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie
  z usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter jest bezpłatna. 
 8. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej
  w domenie dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 9. Klient korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.
 10. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, mogą stanowić utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Wówczas podlegają ochronie określonej w przepisach prawa.
 11. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 12. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 13. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny umieszczony w każdej wiadomości kierowanej przez Newsletter.
 14. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
 15. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.
 16. Operator Usługi jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 17. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi Newsletter.
 18. Dane osobowe są przetwarzane przez Operatora Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z realizacją usługi Newsletter.
 19. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania Usługi Newsletter.
 20. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi Newsletter, a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 21. Operator Usługi zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 22. Dane osobowe dotyczące Uczestników są chronione przez Operatora Usługi przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 23. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora Usługi.
 24. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 25. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.